REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Zapoznaj się dokładnie z naszym regulaminem wypożyczalni.

Regulamin wypożyczalni GOCAM.

KLIENTEM wypożyczalni GOCAM może być każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych i zachowanie ich w dyspozycji Wypożyczalni następuje przez podpisanie przez Klienta Umowy Wypożyczenia, której załącznikiem będzie niniejszy Regulamin.

 1. Sprzęt można wypożyczyć osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Przed planowanym wypożyczeniem wskazana jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (telefoniczna, e-mailowa lub przez system strony), w celu uniknięcia sytuacji równoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilka osób.
 2. Wypożyczanie i zwracanie sprzętu możliwe jest 7 dni w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do wypożyczenia będzie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) który zostanie zeskanowany przez wypożyczalnię.
 4. W momencie poboru sprzętu i podpisania umowy pobierana jest kaucja w wysokości zależnej od modelu kamery. Kaucja zostaje zwrócona klientowi w momencie oddania sprzętu w stanie nie gorszym niż w dniu jego wynajmu co zostanie potwierdzone protokołem odbiorczym.
 5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny i sprawdzony, dodatkowo zostanie wykonana dokumentacja (zdjęcie i protokół), a wypożyczający zobowiązuje się, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i z należytą dbałością oraz ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt. Za uszkodzenia mechaniczne, które nastąpią w okresie wypożyczenia całość kosztów ponosi wynajmujący.
 6. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.
 7. W przypadku uszkodzenia sprzętu kaucja nie zostaje zwrócona lub zostaje zwrócona częściowo, a jej wysokości zostaje ustalona zgodnie z wyceną uszkodzeń. Wypożyczony sprzęt wraz ze wszystkimi uszkodzonymi elementami pozostaje własnością GOCAM. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw sprzętu.
 8. Z dniem zakończenia trwania wynajmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu określoną jako kwota odtworzeniowa.
 9. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. Po przekroczeniu czasu najmu i nie zgłoszeniu Wynajmującemu informacji o ewentualnym przedłużeniu naliczana jest opłata za następną dobę zgodnie z cennikiem pojedynczej doby wynajmowanego sprzętu.
 10. W przypadku nie oddania, zniszczenia, nieodwracalnego uszkodzenia, bądź zagubienia wypożyczonego sprzętu, osoba wypożyczająca zobowiązania jest do zapłaty pełnej kwoty odtworzeniowej zniszczonego sprzętu.
 11. W przypadku awarii sprzętu najemca nie jest uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek zadośćuczynienia związanego z przestojem sprzętu.
 12. W przypadku awarii sprzętu, za wyjątkiem zniszczenia, utraty z winy najemcy, wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu kosztów za nie wykorzystany czas od momentu zaistnienia awarii (zgłoszenia Wynajmującemu) do końca ustalonego okresu w umowie.
 13. Po wykonaniu usługi wypożyczenia sprzętu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura vat.
 14. Podpisując umowę najmu wypożyczający zgadza się na warunki zawarte w powyższym regulaminie.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji – telefonicznie, mailowo lub osobiście.